Tekst jednolity na dzień 26 marca 2023

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1

Polskie Stowarzyszenie Groomerów zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 • 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych groomerów, zajmujących się fryzjerstwem i pielęgnacją zwierząt.

 • 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź, ul  Karola Bohdanowicza lokal 2 3U, powiat Łódź.

 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub tym samym celu działania.

 • 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 6

Czas trwania Stowarzyszenie jest nieograniczony.

 • 7

Stowarzyszenie może posługiwać się znakami graficznymi i audiowizualnymi, które stanowią własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 • 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promowanie idei integracji groomerów z terenu całej Polski i świata, w ramach międzynarodowej współpracy.
 2. umożliwianie realizowania różnorodnych inicjatyw, podejmowanych przez groomerów i do nich skierowanych, mających na celu pobudzenie aktywności groomerskiej.
 3. (skreślony)
 4. propagowanie w społeczeństwie idei fryzjerstwa i pielęgnacji zwierząt.
 5. inicjowanie i prowadzenie działań kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych, naukowych i sportowych.
 6. propagowanie działań w zakresie ochrony zwierząt.
 7. ułatwianie komunikacji i wymiany informacji między oddziałami Stowarzyszenia w Polsce.
 • 9

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

 1. promocję środowiska groomerów wśród społeczeństwa polskiego oraz innych państw.
 2. współpracę z pokrewnymi organizacjami groomerskimi z innych państw.
 3. organizowanie i prowadzenie ogólnopolskich mistrzostw groomingu.
 4. organizowanie i prowadzenie europejskich i światowych mistrzostw groomingu w ramach European Grooming Association (EGA).
 5. ogłaszanie i organizowanie konkursów i zawodów oraz przyznawanie nagród.
 6. organizowanie szkoleń, warsztatów, odczytów, konferencji, seminariów i pokazów groomerstwa w Polsce.
 7. potwierdzanie certyfikatów ukończenia kursów groomerskich organizowanych przez salony zrzeszone w Stowarzyszeniu.
 8. wydawanie legitymacji członkowskich dla członków Stowarzyszenia.
 9. wybór sędziów dla polskich i międzynarodowych konkursów groomerskich.
 10. (skreślony).
 11. utworzenie i prowadzenie rejestru wszystkich groomerów biorących udział w konkursach i zawodach groomerskich, organizowanych przez Stowarzyszenie.
 12. informowanie członków Stowarzyszenia i innych groomerów o seminariach, warsztatach i konkursach groomerskich organizowanych przez Stowarzyszenie.
 13. (skreślony)
 14. współpracę z instytucjami, organizacjami i innymi osobami prawnymi, zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia, jak również z ośrodkami naukowymi, instytutami i placówkami badawczymi, kulturalno-oświatowymi oraz służby zdrowia.
 15. tworzenie klubów i forów dyskusyjnych.
 16. organizowanie, patronowanie i współuczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych środowiska groomerskiego.
 17. opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw istotnych, ze względu na cele Stowarzyszenia.
 18. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
 • 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

 • 11
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. W razie chęci podjęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, koniecznym jest wyszczególnienie w statucie rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej wraz z przypisaniem właściwego symbolu z Polskiej Działalności Gospodarczej (PKD).

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 12
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych;
  2. członków wspierających;
  3. członków honorowych;
 • 13
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych;
  2. podziela cele Stowarzyszenia;
  3. wykonuje zawód groomera;
  4. zaprezentuje swoje umiejętności zawodowe biorąc udział w warsztatach lub konkursie groomerskim organizowanym przez Stowarzyszenie i uzyska pozytywne opinie co najmniej jednego członka Stowarzyszenia;
  5. złoży pisemną deklarację członkowską;
 3. Warunki wymienione w § 13 ust. d i e nie dotyczą członków założycieli.
 • 14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, zwłaszcza pomocna i zasłużona dla Stowarzyszenia, zainteresowana jego działalnością, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, a która działać może w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Kandydaturę na członka wspierającego może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia.
 • 15

Przyjęcie kandydata w poczet członków zwyczajnych oraz członków wspierających Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd zwykłą większością głosów.

 • 16
 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego przyznaje Walne Zebranie na wniosek Prezesa Zarządu lub grupy pięciu członków Stowarzyszenia.
 • 17
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. udziału w życiu Stowarzyszenia, w tym wpływania na kierunki jego działalności, uczestnictwa we wszystkich formach jego działalności;
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
  4. korzystania z lokali Stowarzyszenia i jego oddziałów;
  5. otrzymania certyfikatu członkostwa Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia;
  6. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
  7. korzystania z urządzeń technicznych, świadczeń, poradnictwa, seminariów i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie na preferencyjnych warunkach;
  8. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na preferencyjnych warunkach;
  9. otrzymywania certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w seminariach i warsztatach oraz dyplomów potwierdzających udział w konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie z zaznaczeniem otrzymanych tytułów i lokat;
  10. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie;
 2. Członek zwyczajny nabywa czynne i bierne prawa wyborcze po upływie jednego roku przynależności do Stowarzyszenia.
 3. Uprawnienia określone w pkt. 1. g-i. przysługują członkowi Stowarzyszenia po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący.
 • 18
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia – z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego – ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, z głosem doradczym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa zwyczajnego członka – z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 19
 1. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
  2. dbać o jego dobre imię;
  3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
  4. przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania i innych władz Stowarzyszenia;
  5. aktywnie uczestniczyć w działaniach Stowarzyszenia;
  6. swoją postawą i działaniami nie szkodzić Stowarzyszeniu;
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są ponadto do regularnego opłacania składek członkowskich.
 • 20
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
  1. śmierć członka Stowarzyszenia;
  2. rezygnację pisemną członka Stowarzyszenia złożoną Zarządowi;
  3. wykluczenie przez Zarząd członka Stowarzyszenia za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
  4. podjęcie uchwały Zarządu wobec nie uregulowania składek członkowskich do końca kwietnia za rok bieżący;
  5. utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego Stowarzyszenia będącego osobą prawną lub wstrzymanie świadczenia zadeklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej dla Stowarzyszenia.
 2. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia lub skreślony z listy jego członków na podstawie uchwały Zarządu, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd.
 3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby uprzednio wykluczonej lub skreślonej z listy jego członków może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 4 lat od daty prawomocnego wykluczenia (skreślenia).

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 22
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w tym ich członków – trwa 3 lata.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym ich członków odbywa się w głosowaniu jawne bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu członkowskiego w drodze kooptacji, dokonanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu, zaś w drodze kooptacji można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. W razie niemożności kooptacji Zarząd zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) miesięcy zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem uzupełnienia składu władz.
 4. W przypadku ustąpienia członka zwyczajnego Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu członkowskiego w drodze kooptacji, do wysokości minimalnej liczby członków Stowarzyszenia – co najmniej 15 (piętnastu) osób.
 • 23
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje 1 (jeden) głos.
 3. (skreślone)

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 • 24
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.
 3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, członkowie uczestniczą i wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zebrania. Pełnomocnikiem członka Stowarzyszenia nie może być inny jego członek.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – Zarząd Stowarzyszenia powiadamia jego członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w poście opublikowanym  na Facebooku oraz na prywatnej grupie członków stowarzyszenia na Facebook. W komentarzu posta udostępnionego na prywatnej grupie członków PSG należy potwierdzić zapoznanie się z jego treścią.
 5. (skreślone)
 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy co najmniej raz w roku, w terminie do końca marca roku następnego, którego dotyczy sprawozdanie, względnie na wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenie skierowany do Zarządu, który wyznacza jego termin, miejsce i porządek obrad, zawiadamiając członków Stowarzyszenia zgodnie z § 24 pkt. 3.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania żądania lub złożenia wniosku, w trybie określonym w § 24 pkt.3.
 9. Obradami Walnego Zebrania Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący.
 10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
 1. uchwalanie statutu i jego zmian;
 2. uchwalanie programu działań Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, w tym ich członkom z wykonania przez nich obowiązków;
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej, wniesionych przez członków Stowarzyszenia, skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, jak również rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich;
 7. przyznawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego;
 8. (skreślony);
 9. rozwiązanie Stowarzyszenia.

11: Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

 1. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

ZARZĄD

 • 25
 1. Zarząd powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 3. Zarząd składa się z 3 (trzech) członków: Prezesa i 2 (dwóch) Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Członek Zarządu nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, zwołuje je Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 (dwóch) członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub internetowych w formie telekonferencji.
 5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
 6. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu w składzie 2 (dwóch) członków Zarządu, działających łącznie.
 7. Członek Zarządu przestaje pełnić swą funkcję przed upływem kadencji na skutek:
  1. utraty statusu członka zwyczajnego, poprzez nie uregulowanie składek członkowskich w terminie do końca kwietnia za rok bieżący;
  2. rezygnacji złożonej na ręce Prezesa;
  3. odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 8. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  2. zapewnienie prawidłowego działania Stowarzyszenia,
  3. zapewnianie wykonywania uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym określanie szczególnych kierunków jego działania,
  5. ustalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich,
  6. zawieranie, zmiana, rozwiązywanie z pracownikami Stowarzyszenia umów o pracę lub podobnych umów cywilno – prawnych oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
  7. zarządzanie finansami i prowadzenie rachunkowości, w tym sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
  9. prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru członkowskiego, gromadzenie regulaminów i aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia, w tym protokołów z ich posiedzeń, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji z działalności Stowarzyszenia,
  10. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
  11. szerokie rozpowszechnianie informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności, także w środkach masowego przekazu,
  12. (skreślony),
  13. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
  14. (skreślony),
  15. zgłaszanie wniosków o przyznaniu i pozbawianiu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tytułu członka honorowego,
  16. organizowanie i rozpowszechnianie konkursów i groomerskich.
 • 26

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków zwyczajnych: Przewodniczącego i 2 (dwóch) Wiceprzewodniczących , wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w tym sporządzanie corocznych ocen jego działalności i podawanie ich do wiadomości członków,
  2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  4. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności,
  5. delegowanie Członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  6. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami Stowarzyszenia.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 • 27
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie,
  • darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
  • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  • wpływy z ofiarności publicznej (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r o zbiórkach publicznych),
  • inne źródła.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach finansowych oraz do rozporządzania prawem do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są 2 (dwaj) członkowie Zarządu, działający łącznie – bez konieczności podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 28
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).