Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.psgroomer.pl administrowany przez Polskie Stowarzyszenie Groomerów  z siedzibą w 93-552 Łódź, ul. Karola Bohdanowicza 2/3U, NIP: 6342731589, telefon kontaktowy: 780 088 857 lub 510091562, poczta elektroniczna: psgroomer@gmail.com , reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
Adres pocztowy: Polskie Stowarzyszenie Groomerów  ul. Karola Bohdanowicza 2/3U, 93-552 Łódź
Adres e-mail: psgroomer@gmail.com
Numer telefonu: 780 088 857 lub 510091562

Spis treści:

1. Definicje

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

3. Warunki sprzedaży

4. Forma płatności

5. Forma dostawy

6. Koszt dostarczenia towaru

7.Reklamacja/zwrot

8. Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

9. Postanowienia końcowe 

§ 1 Definicje

   Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.psgroomer.pl
   Sprzedawca – Polskie Stowarzyszenie Groomerów, 93-552 Łódź, ul. Karola Bohdanowicza 2/3U, NIP: 6342731589

   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
   Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
   Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
   Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
   Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy.
   Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
   Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
   Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
   Gwarancja oznacza dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego (konsumenta), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
   Rękojmia oznacza tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
   Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
   Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

   1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Polskie Stowarzyszenie Groomerów sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez Usługobiorców ze sklepu internetowego psgroomer.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
   2. Treść niniejszego paragrafu regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   3. Sklep internetowy psgroomer.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.psgroomer.pl świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:• umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego psgroomer.pl za pomocą koszyka zamówień,• umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.
   4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

• Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź

• Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

• rozdzielczość ekranu 1024 × 768 pikseli lub wyższa
   5. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego psgroomer.pl przez Klienta w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego psgroomer.pl
   6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
   7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/ wysyłkowego/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.
   8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.
   9. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi “newsletter” poprzez podanie Usługodawcy adresu e-mail którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki. 

§ 3 Warunki sprzedaży

   1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
  2. Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
  3. W przypadku, gdy towary występują w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) to ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takim przypadku, ceny konkretnych opcji są ściśle i precyzyjnie wyszczególnione. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
   4. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
   5. Sklep internetowy psgroomer.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.
   6. Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:• złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,• potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.
   7. Na adres e-mail kupującego sklep internetowy psgroomer.pl przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia, a w szczególności:1. głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,2. łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,3. podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.
   8. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

• możliwość śledzenia on-line losów przesyłki,

• wgląd w historię zamówień,

• możliwość wykorzystania funkcjonalnego narzędzia “przechowalni”.
   9. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
   10. Polskie Stowarzyszenie Groomerów dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów fakturę VAT.
   11. W chwili dostawy Sklep internetowy psgroomer.pl dostarcza towary poprzez wysłanie ich na pocztę mailową konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres mailowy podany przez Konsumenta jako adres do doręczeń zamówionego towaru.
   12. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

• 1 do 3 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe.
Przewidywany czas dostarczenia to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie powinien przekroczyć 6 dni od dnia zawarcia umowy, a w żadnym razie nie może przekroczyć terminu przewidzianego w ust. 11.
   13. Ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole “Uwagi” w koszyku zamówień. Sklep internetowy psgroomer.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy psgroomer.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 11, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
   14. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy psgroomer.pl bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

§ 4 Forma płatności

   1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:

• przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank na numer konta: 69 1140 2004 0000 3402 8306 5683,

• płatność elektroniczna …,

• płatnością w systemie ratalnym
   2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

§ 5 Forma dostawy

   1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, na skrzynkę mailową (@).

 

§ 6 Koszt dostarczenia towaru

   1. Konsument będzie zwolniony z obowiązku zapłaty za koszt dostarczenia towarów.
   2. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 7 Reklamacja/ zwrot

   1. Konsument ma prawo do zwrotu zakupu minimum do 14 dni przed nadchodzącym wydarzeniem, aby otrzymać pełny zwrot kosztów, gdy zwrot zamówienia nastąpi do 5 dni lub mniej przed nadchodzącym wydarzeniem, konsument, będzie się mógł ubiegać jedynie o 50% zwrotu kosztów.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

   1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego psgroomer.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
   2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:

• wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres pocztowy siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;

• wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;

• ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;

   3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:• imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,• określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,• datę wniesienia reklamacji,• podpis zgłaszającego reklamację,
   4. W przypadku przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia e-mailem, ze wskazaniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
   5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w terminie 14 dni nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

§ 9 Postanowienia końcowe

   1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego psgroomer.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
   2. Sklep internetowy psgroomer.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
   3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
   4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego psgroomer.com.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
   5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
   6. Sklep internetowy psgroomer.com. pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.